Privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan is deze privacy verklaring opgesteld.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Bleeker Training & Advies (B T&A), gevestigd Herfst 61, 8251 NR Dronten,

persoonsgegevens

B T&A, verzorgt trainingen, coaching, mediation en nazorg. In de administratie van B T&A worden gegevens van cursisten en klanten opgeslagen:

Dit betreft: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, geboorteplaats en –datum.

doel en grondslag

De persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  • het maken van certificaat van deelname aan een cursus,
  • het verstrekken van gegevens die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van PE punten;
  • bewijs van deelname aan een cursus op verzoek van aangemeld bedrijf;
  • het maken van facturen;
  • advisering klanten

B T&A verwerkt persoonsgegeven uitsluitend op basis van de grondslagen vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

bewaartermijnen

B T&A  bewaart de genoemde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Factuurgegevens worden 7 jaar bewaard, de wettelijke termijn om de administratie te bewaren.

delen van persoonsgegevens

B T&A verstuurt geen nieuwsbrief of andere mailing waarbij gegevens van cursisten en klanten worden gebruikt.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De AVG biedt aan u bepaalde rechten, die u onder gegeven voorwaarden kunt uitoefenen. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens  die B T&A heeft verwerkt in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B T&A.

beveiliging persoonsgegevens

B T&A  neemt de bescherming van (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

constateren datalek

In geval van het ontdekken van een datalek zal B T&A  handelen conform de AVG en de uitgebrachte richtlijnen van de toezichthouders daarover. B T&A  zal daarnaast de betrokkene(n) onverwijld in kennis stellen van de feitelijke situatie en passende maatregelen nemen.

uw rechten

U heeft het recht om bij B T&A een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt B T&A u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Ook kunt u B T&A verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar  info@bleeker-trainingen.nl

Dronten, 25 mei 2018.